24usb.pl
https://24usb.pl
sklep@24usb.pl
 
Cennik na dzień: 22-02-2019 19:38
 
Nasadki 1
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Nasadka 6-kątna 1/2 10mm 53100 VOREL 1,05 zł 0,85 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 12mm 53120 VOREL 0,95 zł 0,77 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 14mm 53140 VOREL 1,02 zł 0,83 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 17mm 53170 VOREL 1,19 zł 0,97 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 18mm 53180 VOREL 1,47 zł 1,20 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 19mm 53190 VOREL 1,27 zł 1,03 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 22mm 53220 VOREL 1,65 zł 1,34 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 24mm 53240 VOREL 2,13 zł 1,73 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 30mm 53300 VOREL 5,26 zł 4,28 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2 32mm 53320 VOREL 3,52 zł 2,86 zł -
Nasadka 6-kątna 1/2'' 27mm 53270 VOREL 3,08 zł 2,50 zł -
Nasadka do świec 1/2'', 16 mm YT-1253 YATO 4,96 zł 4,03 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 12MM YT-12934 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 13MM YT-12935 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 14MM YT-12936 YATO 6,09 zł 4,95 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 15MM YT-12937 YATO 6,65 zł 5,41 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 16MM YT-12938 YATO 6,09 zł 4,95 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 17MM YT-12939 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 18MM YT-12940 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 19MM YT-12941 YATO 8,52 zł 6,93 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 20MM YT-12942 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 21MM YT-12943 YATO 8,52 zł 6,93 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 22MM YT-12944 YATO 9,14 zł 7,43 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 23MM YT-12945 YATO 8,52 zł 6,93 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 24MM YT-12946 YATO 9,74 zł 7,92 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 27MM YT-12947 YATO 15,83 zł 12,87 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 30MM YT-12948 YATO 19,48 zł 15,84 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 32MM YT-12949 YATO 20,70 zł 16,83 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 8MM YT-12930 YATO 6,59 zł 5,36 zł -
NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 9MM YT-12931 YATO 6,59 zł 5,36 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 10 mm YT-1272 YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 11 mm YT-1273 YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 12 mm / YT-1274 / YATO 3,00 zł 2,44 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 13 mm YT-1275 YATO 3,10 zł 2,52 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 14 mm YT-1276 YATO 2,93 zł 2,38 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 15 mm YT-1277 YATO 2,93 zł 2,38 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 16 mm YT-1278 YATO 2,93 zł 2,38 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 17 mm YT-1279 YATO 3,31 zł 2,69 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 18 mm YT-1280 YATO 3,91 zł 3,18 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 19 mm / YT-1281 / YATO 3,66 zł 2,98 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 20 mm YT-1282 YATO 4,84 zł 3,93 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 21 mm YT-1283 YATO 4,41 zł 3,59 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 22 mm YT-1284 YATO 4,87 zł 3,96 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 23 mm YT-1285 YATO 5,78 zł 4,70 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 24 mm YT-1286 YATO 5,90 zł 4,80 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 27 mm YT-1289 YATO 7,71 zł 6,27 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 30 mm YT-1291 YATO 9,11 zł 7,41 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 32 mm YT-1292 YATO 10,77 zł 8,76 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 8 mm YT-1270 YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka dwunastokątna 1/2'' 9 mm YT-1271 YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka spline 1/2'' , 8 mm YT-1460 YATO 3,80 zł 3,09 zł -
Nasadka spline 1/2'', 10 mm YT-1462 YATO 3,68 zł 2,99 zł -
Nasadka spline 1/2'', 11 mm YT-1463 YATO 3,93 zł 3,20 zł -
Nasadka spline 1/2'', 12 mm YT-1464 YATO 3,80 zł 3,09 zł -
Nasadka spline 1/2'', 13 mm YT-1465 YATO 3,68 zł 2,99 zł -
Nasadka spline 1/2'', 14 mm YT-1466 YATO 4,57 zł 3,72 zł -
Nasadka spline 1/2'', 16 mm YT-1468 YATO 4,07 zł 3,31 zł -
Nasadka spline 1/2'', 17 mm YT-1469 YATO 5,07 zł 4,12 zł -
Nasadka spline 1/2'', 18 mm YT-1470 YATO 4,97 zł 4,04 zł -
Nasadka spline 1/2'', 19 mm YT-1471 YATO 5,71 zł 4,64 zł -
Nasadka spline 1/2'', 20 mm YT-1472 YATO 5,72 zł 4,65 zł -
Nasadka spline 1/2'', 21 mm YT-1473 YATO 6,11 zł 4,97 zł -
Nasadka spline 1/2'', 22 mm YT-1474 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
Nasadka spline 1/2'', 23 mm YT-1475 YATO 7,50 zł 6,10 zł -
Nasadka spline 1/2'', 24 mm YT-1476 YATO 7,54 zł 6,13 zł -
Nasadka spline 1/2'', 27mm YT-1478 YATO 9,84 zł 8,00 zł -
Nasadka spline 1/2'', 30 mm YT-1480 YATO 11,52 zł 9,37 zł -
Nasadka spline 1/2'', 32 mm YT-1481 YATO 10,63 zł 8,64 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 10 mm / YT-1203 / YATO 2,90 zł 2,36 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 11 mm YT-1204 YATO 3,31 zł 2,69 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 12 mm YT-1205 YATO 3,31 zł 2,69 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 13 mm YT-1206 YATO 2,97 zł 2,41 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 14 mm YT-1207 YATO 2,97 zł 2,41 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 15 mm / YT-1208 / YATO 2,97 zł 2,41 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 16 mm YT-1209 YATO 2,97 zł 2,41 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 17 mm YT-1210 YATO 3,70 zł 3,01 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 18 mm YT-1211 YATO 3,52 zł 2,86 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 19 mm YT-1212 YATO 3,52 zł 2,86 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 20 mm YT-1213 YATO 4,55 zł 3,70 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 21 mm YT-1214 YATO 4,55 zł 3,70 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 22 mm YT-1215 YATO 5,32 zł 4,33 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 23 mm YT-1216 YATO 5,90 zł 4,80 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 24 mm / YT-1217 / YATO 5,97 zł 4,85 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 27 mm YT-1218 YATO 7,43 zł 6,04 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 32 mm YT-1220 YATO 10,97 zł 8,92 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 8 mm / YT-1201 / YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2'' 9 mm YT-1202 YATO 3,23 zł 2,63 zł -
Nasadka sześciokątna 1/2''30 mm YT-1219 YATO 10,94 zł 8,89 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 10 mm / YT-1409 / YATO 1,22 zł 0,99 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 12 mm / YT-1411 / YATO 1,58 zł 1,28 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 13 mm / YT-1412 / YATO 1,83 zł 1,49 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 4 mm YT-1401 YATO 1,13 zł 0,92 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 5 mm YT-1403 YATO 1,15 zł 0,93 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 5.5 mm YT-1404 YATO 1,13 zł 0,92 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 6 mm / YT-1405 / YATO 1,13 zł 0,92 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 7 mm / YT-1406 / YATO 1,13 zł 0,92 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 8 mm / YT-1407 / YATO 1,01 zł 0,82 zł -
Nasadka sześciokątna 1/4'' 9 mm YT-1408 YATO 1,21 zł 0,98 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 10 mm YT-1223 YATO 5,74 zł 4,67 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 11 mm YT-1224 YATO 6,38 zł 5,19 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 12 mm YT-1225 YATO 6,18 zł 5,02 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 13 mm YT-1226 YATO 6,44 zł 5,24 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 14 mm YT-1227 YATO 6,09 zł 4,95 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 15 mm YT-1228 YATO 5,80 zł 4,72 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 16 mm YT-1229 YATO 5,87 zł 4,77 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 17 mm YT-1230 YATO 6,09 zł 4,95 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 18 mm YT-1231 YATO 7,31 zł 5,94 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 19 mm YT-1232 YATO 7,48 zł 6,08 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 20 mm YT-1233 YATO 8,50 zł 6,91 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 21 mm YT-1234 YATO 7,46 zł 6,07 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 22 mm YT-1235 YATO 9,45 zł 7,68 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 23 mm YT-1236 YATO 10,84 zł 8,81 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 24 mm YT-1237 YATO 9,79 zł 7,96 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 32 mm YT-1240 YATO 17,34 zł 14,10 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/2'' 8 mm YT-1221 YATO 6,18 zł 5,02 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 10 mm / YT-1421 / YATO 2,69 zł 2,19 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 11 mm YT-1422 YATO 2,97 zł 2,41 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 12 mm YT-1423 YATO 2,85 zł 2,32 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 4 mm YT-1413 YATO 1,78 zł 1,45 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 4.5 mm YT-1414 YATO 2,07 zł 1,68 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 5 mm YT-1415 YATO 2,07 zł 1,68 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 6 mm YT-1417 YATO 2,10 zł 1,71 zł -
Nasadka sześciokątna, długa 1/4'' 9 mm YT-1420 YATO 2,22 zł 1,80 zł -
Nasadka torx 1/2" e10 YT-05220 YATO 4,16 zł 3,38 zł -
Nasadka torx 1/2" e11 YT-05221 YATO 4,16 zł 3,38 zł -
Nasadka torx 1/2" e12 YT-05222 YATO 4,16 zł 3,38 zł -
Nasadka torx 1/2" e14 YT-05223 YATO 4,16 zł 3,38 zł -
Nasadka torx 1/2" e16 YT-05224 YATO 4,16 zł 3,38 zł -
Nasadka torx 1/2" e18 YT-05225 YATO 4,39 zł 3,57 zł -
Nasadka torx 1/2" e20 YT-05226 YATO 4,48 zł 3,64 zł -
Nasadka torx 1/2" e22 YT-05227 YATO 4,68 zł 3,80 zł -
Nasadka torx 1/2" e24 YT-05228 YATO 5,25 zł 4,27 zł -
Nasadka torx 1/4" e4 YT-05211 YATO 1,19 zł 0,97 zł -
Nasadka torx 1/4" e5 YT-05212 YATO 1,35 zł 1,10 zł -
Nasadka torx 1/4" e6 YT-05213 YATO 1,19 zł 0,97 zł -
Nasadka torx 1/4" e7 YT-05214 YATO 1,35 zł 1,10 zł -
Nasadka torx 1/4" e8 YT-05215 YATO 1,35 zł 1,10 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 10 mm YT-1000 YATO 7,40 zł 6,02 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 11 mm YT-1001 YATO 7,84 zł 6,37 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 12 mm YT-1002 YATO 7,90 zł 6,42 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 13 mm YT-1003 YATO 7,90 zł 6,42 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 14mm YT-1004 YATO 7,90 zł 6,42 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 15 mm YT-1005 YATO 7,90 zł 6,42 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 16 mm YT-1006 YATO 9,59 zł 7,80 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 17 mm YT-1007 YATO 9,79 zł 7,96 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 18 mm YT-1008 YATO 9,74 zł 7,92 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 19 mm YT-1009 YATO 9,94 zł 8,08 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 20 mm YT-1010 YATO 9,94 zł 8,08 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 20 mm, crv YT-1792 YATO 1,58 zł 1,28 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 21 mm YT-1011 YATO 9,94 zł 8,08 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 22 mm YT-1012 YATO 10,60 zł 8,62 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 23 mm YT-1013 YATO 8,71 zł 7,08 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 23 mm, crv YT-1795 YATO 2,15 zł 1,75 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 24 mm YT-1014 YATO 10,96 zł 8,91 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 26 mm YT-1016 YATO 13,53 zł 11,00 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 27 mm YT-1017 YATO 18,02 zł 14,65 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 28 mm YT-1018 YATO 18,81 zł 15,29 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 29 mm YT-1019 YATO 17,18 zł 13,97 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 30 mm YT-1020 YATO 20,70 zł 16,83 zł -
Nasadka udarowa 1/2'' 32 mm YT-1022 YATO 23,14 zł 18,81 zł -
Nasadka udarowa do piast 12-kątna 1/2''x24mm YT-1027 YATO 13,15 zł 10,69 zł -
Nasadka udarowa do piast 6-kątna 1/2''x52mm YT-1029 YATO 52,66 zł 42,81 zł -
Nasadka udarowa do piast długa 1/2''x33mm YT-1028 YATO 13,23 zł 10,76 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 11 mm YT-1031 YATO 12,95 zł 10,53 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 13 mm YT-1033 YATO 13,12 zł 10,67 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 14 mm YT-1034 YATO 13,21 zł 10,74 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 17 mm YT-1037 YATO 14,61 zł 11,88 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 18 mm YT-1038 YATO 13,99 zł 11,37 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 19 mm YT-1039 YATO 13,37 zł 10,87 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 20 mm YT-1040 YATO 16,67 zł 13,55 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 21 mm / YT-1041 / YATO 16,26 zł 13,22 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 22 mm YT-1042 YATO 16,94 zł 13,77 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 23 mm YT-1043 YATO 18,69 zł 15,20 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 25 mm YT-1045 YATO 17,77 zł 14,45 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 26 mm YT-1046 YATO 21,42 zł 17,41 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 27 mm YT-1047 YATO 21,92 zł 17,82 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 30 mm YT-1050 YATO 26,79 zł 21,78 zł -
Nasadka udarowa długa 1/2'' 32 mm YT-1052 YATO 31,92 zł 25,95 zł -